ความคืบหน้าโครงการ Park 24

งานโครงสร้าง
100%
สถาปัตยกรรม
61%
งานติดตั้งระบบ
52%
ภูมิทัศน์
10%

ภาพรวมโครงการ

72%

งานโครงสร้าง
100%
สถาปัตยกรรม
71%
งานติดตั้งระบบ
89%
ภูมิทัศน์
11%

ภาพรวมโครงการ

80%

งานโครงสร้าง
100%
สถาปัตยกรรม
61%
งานติดตั้งระบบ
71%
ภูมิทัศน์
60%

ภาพรวมโครงการ

73%