ความคืบหน้าโครงการ Park 24 พฤศจิกายน 2561

งานโครงสร้าง
100%
สถาปัตยกรรม
100%
งานติดตั้งระบบ
100%
ภูมิทัศน์
100%

ภาพรวมโครงการ

100%

งานโครงสร้าง
100%
สถาปัตยกรรม
100%
งานติดตั้งระบบ
100%
ภูมิทัศน์
100%

ภาพรวมโครงการ

100%

งานโครงสร้าง
100%
สถาปัตยกรรม
100%
งานติดตั้งระบบ
100%
ภูมิทัศน์
100%

ภาพรวมโครงการ

100%

ความคืบหน้าโครงการ Park 24 พฤษภาคม 2018

งานโครงสร้าง
100%
สถาปัตยกรรม
82%
งานติดตั้งระบบ
53%
ภูมิทัศน์
48%

ภาพรวมโครงการ

75.44%

งานโครงสร้าง
100%
สถาปัตยกรรม
93%
งานติดตั้งระบบ
89%
ภูมิทัศน์
20%

ภาพรวมโครงการ

82.82%

งานโครงสร้าง
100%
สถาปัตยกรรม
87%
งานติดตั้งระบบ
71%
ภูมิทัศน์
60%

ภาพรวมโครงการ

76.88%

ความคืบหน้าโครงการ Park 24 เมษายน 2018

งานโครงสร้าง
100%
สถาปัตยกรรม
61%
งานติดตั้งระบบ
52%
ภูมิทัศน์
10%

ภาพรวมโครงการ

72%

งานโครงสร้าง
100%
สถาปัตยกรรม
71%
งานติดตั้งระบบ
89%
ภูมิทัศน์
11%

ภาพรวมโครงการ

80%

งานโครงสร้าง
100%
สถาปัตยกรรม
61%
งานติดตั้งระบบ
71%
ภูมิทัศน์
60%

ภาพรวมโครงการ

73%