Project Progress Park 24 NOV 2018

งานโครงสร้าง
100%
สถาปัตยกรรม
100%
งานติดตั้งระบบ
100%
ภูมิทัศน์
100%

ภาพรวมโครงการ

100%

งานโครงสร้าง
100%
สถาปัตยกรรม
100%
งานติดตั้งระบบ
100%
ภูมิทัศน์
100%

ภาพรวมโครงการ

100%

งานโครงสร้าง
100%
สถาปัตยกรรม
100%
งานติดตั้งระบบ
100%
ภูมิทัศน์
100%

ภาพรวมโครงการ

100%

PROJECTS PROGRESS Park 24 MAY 2018

งานโครงสร้าง
100%
สถาปัตยกรรม
82%
งานติดตั้งระบบ
53%
ภูมิทัศน์
48%

ภาพรวมโครงการ

75.44%

งานโครงสร้าง
100%
สถาปัตยกรรม
93%
งานติดตั้งระบบ
89%
ภูมิทัศน์
20%

ภาพรวมโครงการ

82.82%

งานโครงสร้าง
100%
สถาปัตยกรรม
87%
งานติดตั้งระบบ
71%
ภูมิทัศน์
60%

ภาพรวมโครงการ

76.88%

Project Progress Park 24 April 2018

Structure
100%
Architecture
61%
Systems
52%
Landscape
10%

Overall Progress

72%

Structure
100%
Architecture
71%
Systems
89%
Landscape
11%

Overall Progress

80%

Structure
100%
Architecture
61%
Systems
71%
Landscape
60%

Overall Progress

73%